Tổng quan về cache trong Magento 2

Khi lập trình để có thể dễ dàng debug, chúng ta nên tắt toàn bộ Cache của hệ thống

Để xem trạng thái của cache, dùng lệnh sau:

php bin/magento cache:status

Để xóa toàn bộ cache, dùng lệnh sau:

magento cache:clean

 

Nguồn tham khảo: https://devdocs.magento.com/guides/v2.2/frontend-dev-guide/cache_for_frontdevs.html