Tổng quan về cache trong Magento 2

Khi lập trình để có thể dễ dàng debug, chúng ta nên tắt toàn bộ Cache của hệ thống Để xem trạng thái của cache, dùng lệnh sau: php bin/magento cache:status Để xóa toàn bộ cache, dùng lệnh sau: magento cache:clean   Nguồn tham...